DE VERMOGENSPLANNER VOOR DE SLIMME ONDERNEMER
menu

Algemene Voorwaarden Verlangen Finance B.V.

Artikel 1: Identiteit van de onderneming
Verlangen Finance B.V., handelend onder de naam ‘Verlangen Finance’ en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder KvK-nummer 87846535

Vestigingsadres:
• Touwbaan 1
• 4205 AB Gorinchem

Bereikbaarheid:
E-mail: info@verlangenfinance.nl
Website: www.verlangenfinance.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Verlangen Finance B.V. en zijn opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoering van trainingen, cursussen, masterclasses, evenementen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.
2.2. In de hierop volgende tekst draagt de naam “Verlangen Finance B.V.” de volgende betekenis: “Verlangen Finance B.V. en de voor de uitvoering van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Verlangen Finance B.V. deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de werknemers van Verlangen Finance B.V. en zijn directie.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verlangen Finance B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de inhoud van de overeenkomst (vanwege het maatwerkkarakter van de overeenkomst).
2.8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.9. Indien Verlangen Finance B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verlangen Finance B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.10. Van toepassing is het Nederlands recht en eventuele geschillen worden behandeld bij de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

Artikel 3: Inzage algemene voorwaarden
3.1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Verlangen Finance B.V. voordat de overeenkomst van opdracht op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Verlangen Finance B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.3 Bij het uitvoeren van een betaling of aanbetaling dient altijd eerst aangevinkt te worden dan de klant akkoord is met deze algemene voorwaarden.
3.4 Verlangen Finance B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen bij een ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand tegen de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden.

Artikel 4: Offertes en overeenkomsten
4.1. Alle door Verlangen Finance B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verlangen Finance B.V. is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Verlangen Finance B.V. is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
4.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.3. Naast de voorwaarde in het vorige lid, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Verlangen Finance B.V. een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, aanbetaling na akkoord van deze algemene voorwaarden, betaling na akkoord van deze algemene voorwaarden, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Verlangen Finance B.V. Het is ook mogelijk dat Verlangen Finance B.V. in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
4.4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Verlangen Finance B.V. een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Verlangen Finance B.V. op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Verlangen Finance B.V. de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
4.5. Als Verlangen Finance B.V. de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Verlangen Finance B.V. aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. Verlangen Finance B.V. is geen partij bij deze overeenkomst met de derde partij (tenzij anders overeengekomen), zodat voor partijen duidelijk is dat geen sprake is van onderaanneming.
4.6. Verlangen Finance B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of typefout bevat.

Artikel 5: Rechten en plichten
5.1. Bij elke overeenkomst tussen Verlangen Finance B.V. en haar opdrachtgever verplicht Verlangen Finance B.V. zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Verlangen Finance B.V. kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand wordt gebracht.
5.2. Met elke overeenkomst tussen Verlangen Finance B.V. en haar opdrachtgever verbindt Verlangen Finance B.V. zich tot een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Verlangen Finance B.V. zich als opdrachtnemer niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
5.3. Verlangen Finance B.V. heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Verlangen Finance gesloten overeenkomst. Verlangen Finance verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen garanderen.
5.4. Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortschietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
5.5. Als Verlangen Finance B.V. voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Verlangen Finance B.V. van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en volledig te verlenen.

Artikel 6: Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
6.1. Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig is, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.
Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Verlangen Finance B.V. mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
6.2. Verlangen Finance B.V. plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Verlangen Finance B.V. in de volgorde waarin de aanmeldingen hebben plaatsgevonden.

Artikel 7: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s
7.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Verlangen Finance B.V. kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
7.2. Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Verlangen Finance B.V. en haar opdrachtgever onverkort van kracht.
7.3. In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
7.4. Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Verlangen Finance B.V. een bedrag van 75% van de overeengekomen vergoeding aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
7.5. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen vergoeding aan Verlangen Finance B.V. te betalen. Er is er geen restitutieverplichting meer voor Verlangen Finance B.V.
7.6. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen vergoeding aan Verlangen Finance B.V. te betalen voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 8: Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
8.1. In het geval van trainingen, die Verlangen Finance B.V. voor de opdrachtgever op maat heeft ontwikkeld, is annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Kosteloze verplaatsing is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
8.2. Als de opdrachtgever de training binnen vier weken, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst, verplaatst, dan dient opdrachtgever een bedrag van € 250,- administratiekosten te vergoeden aan Verlangen Finance B.V.
8.3. Bij verplaatsing door opdrachtgever binnen twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst brengt Verlangen Finance B.V. naast een bedrag van € 250,- administratiekosten ook 50% van het afgesproken bedrag (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) in rekening.
8.4. Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Verlangen Finance B.V. op verzoek van de opdrachtgever op maat ontwikkelde opleiding annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Verlangen Finance B.V. naast een bedrag van € 250,- administratiekosten, de door Verlangen Finance B.V. gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
8.5. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Verlangen Finance B.V. te vergoeden. 

Artikel 9: Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
9.1. Verplaatsing door opdrachtgever van coaching en/ of andere begeleidingstrajecten en/ of operationele ondersteuning is kosteloos indien dit tussen 24 en 48 uur voor aanvang op correcte wijze wordt doorgegeven.
9.2. Bij verplaatsing door opdrachtgever van coaching en/ of andere begeleidingstrajecten en/ of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang brengt Verlangen Finance B.V. 50% van de overeengekomen kosten in rekening.
9.3. Bij annulering door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
9.4. Bij annulering door de opdrachtgever tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten is de opdrachtgever 50% van kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
9.5. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Verlangen Finance B.V.

Artikel 10: Overmacht
10.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
10.2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
10.3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, overlijden, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk en iedere andere omstandigheid waarbij niet verwacht kan worden dat partijen nog in staat zijn om de overeenkomst na te komen.

Artikel 11.: Honorarium & betalingsvoorwaarden
11.1. Het honorarium van Verlangen Finance B.V. bestaat uit, tenzij anders overeengekomen, een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Verlangen Finance B.V., gewerkte tijdseenheid.
11.2. Alle door Verlangen Finance B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
11.3. Alle door Verlangen Finance B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
11.4. Betalingen moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
11.5. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Verlangen Finance B.V. in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
11.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen. Er geldt een eenzijdig prijswijzigingsbeding waarbij de klant mag opzeggen als deze niet akkoord is met de wijziging. In aanvulling daarop is er een jaarlijkse indexering van toepassing aan de hand van de CBS-Dienstprijsindex, waarbij opzegging niet mogelijk is bij verhoging op basis van de indexering.
11.7. Indien op verzoek van de opdrachtgever door Verlangen Finance B.V. zo nodig
specialistische werkzaamheden in onder aanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
11.8. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Verlangen Finance B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 12: Intellectuele eigendom en auteursrechten
12.1. De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering door Verlangen Finance B.V. aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
12.2. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering van door Verlangen Finance B.V. aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Verlangen Finance B.V. voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
12.3. Verlangen Finance B.V. vermeldt expliciet dat alle intellectuele eigendomsrechten die voor en tijdens de uitvoering van de diensten worden gecreëerd, eigendom zijn van Verlangen Finance B.V..
12.4. Verlangen Finance B.V. geeft een (beperkt) gebruiksrecht af op de diensten en producten die door Verlangen Finance worden geleverd, bijvoorbeeld toegang tot online masterclasses, software, documenten en lesmateriaal.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Indien Verlangen Finance B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2. Verlangen Finance B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verlangen Finance B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3. Verlangen Finance B.V. is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Verlangen Finance B.V. en haar medewerkers.
13.4. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Verlangen Finance B.V. in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Verlangen Finance B.V. bij de opdrachtgever verricht heeft, valt niet toe te rekenen aan Verlangen Finance B.V.
13.5. Wanneer Verlangen Finance B.V. is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
13.6. De totale vergoeding van Verlangen Finance B.V. aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de aankoopsom van het product en/of factuurwaarde van de dienst, met een maximum van € 2.500, - voor alle producten en diensten bij elkaar.

Directe schade voorbeeld: verkeerd advies tijdens een 1-op-1 sessie.
Indirecte schade voorbeeld: daling van de beurs, veranderingen van de belastingwetgeving met de nadelige gevolgen hiervan.

Artikel 14: Geheimhouding van vertrouwelijke informatie
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. Hieronder valt ook de kennis en kunde die wordt aangeleerd voor het beheren van gelden, beleggen van gelden en andere soortgelijke handelingen die betrekking hebben op het leeraanbod van Verlangen Finance B.V.
14.2. Als Verlangen Finance B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Verlangen Finance B.V. zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verlangen Finance B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 15: Persoonsgegevens
15.1. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleend de opdrachtgever Verlangen Finance B.V. bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Verlangen Finance B.V. beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 16: Onlineproducten
16.1. Verlangen Finance B.V. verkoopt onlineproducten zoals masterclasses/cursussen. Deze onlineproducten dienen om kennis te verschaffen omtrent de financiële markt en alle daarbij behorende aspecten. De klant dient te allen tijde met een erkende financiële adviseur mogelijke acties na te rekenen en uit te voeren.
16.2. Verlangen Finance B.V. verkoopt onlineproducten zoals masterclasses/cursussen. Acties die de opdrachtgever/ deelnemer neemt op basis van de informatie uit het onlineproduct zijn volledig voor zijn eigen rekening. Daarbij vallen de gevolgen van de acties van de opdrachtgever niet onder de aansprakelijkheid van Verlangen Finance B.V. Verlangen Finance B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gegeven informatie in het onlineproduct en de acties van de opdrachtgever/ deelnemer.
16.3. Bij de verkoop van sommige onlineproducten zoals de masterclasses en/of cursussen kan de mogelijkheid worden geboden, indien expliciet aangegeven, om na het volledig (80+%) doorlopen van het onlineproduct de investering volledig of deels als korting te krijgen op een 1-op-1 traject dat daarna volgt met diezelfde opdrachtgever/ deelnemer. Deze korting is dan in de vorm van een tegoedbon. Enkel op deze manier kan de klant een teruggave verwachten van zijn investering. Verlangen Finance B.V. zal het geld nooit teruggeven na het volledig (80+%) doorlopen van het onlineproduct en er wordt niet de keuze gemaakt om door te gaan met het 1-op-1 traject. De tegoedbon is enkel te gebruiken voor het 1-op-1 traject en nooit voor andere producten van Verlangen Finance B.V., tenzij anders aangegeven door Verlangen Finance B.V. De tegoedbon kan nimmer ingewisseld worden voor geld.
16.4. De verkregen tegoedbon is na uitgifte maximaal drie jaar geldig, of indien Verlangen Finance B.V. geen ruimte heeft om de tegoedbon te accepteren en de opdrachtgever te voorzien van het 1-op-1 traject, dan is de tegoedbon net zo lang geldig tot degene het 1-op-1 traject afneemt. De opdrachtgever en dus houder van de tegoedbon dient wel binnen drie jaar na aanschaf contact op te nemen met Verlangen Finance B.V. voor de uitvoering van het 1-op-1 traject. Indien dit niet gebeurt dan vervalt de tegoedbon. Bewijsplicht hiervan ligt bij de opdrachtgever.
16.5. De uitgiftedatum van de tegoedbon is gelijk aan de datum op de factuur van het aangeschafte onlineproduct. De driejarige geldigheid wordt berekend vanaf de uitgiftedatum en dus de datum op de factuur.
16.6 Na aanschaf van de masterclass Project Kennis, dient het volledige programma te worden doorlopen en moeten alle acties en besparingen benoemt in de masterclass video’s zijn toegepast wil er een volledige refund van de investering plaatsvinden. Refund is uitsluitend mogelijk na aantonen van Project Kennis Certificaat en een gesprek met Verlangen Finance. Mogelijke besparingen die te realiseren zijn o.a.: box 3 verlaging, aflosvrije hypotheek, vermogensgroei beleggen vs sparen, kostenbesparing beleggingsmethode, pensioen beleggen, middelingsregeling, hoger rendement. Indien één van deze of een combinatie van deze niet resulteert in een besparing binnen één jaar na aanschaf van minimaal de aanschafwaarde, dan volledig refund.
16.7 Indien de term Levenslang wordt gebruikt, dan is dit levenslang totdat Verlangen Finance ermee stopt, de eigenaar Thijs Verlangen ermee stopt of indien een derde partij die wordt gebruikt voor de uitvoering ermee stopt.
16.8 Verlangen Finance B.V. kan de levenslange ondersteuning ook stopzetten na minimaal drie jaar ondersteuning in combinatie met artikel 16.7 van deze algemene voorwaarden en dit mag eenzijdig gebeuren.

Artikel 17: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van onlineproducten
17.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Verlangen Finance B.V. kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
17.2. Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een onlineproduct zoals een masterclass of cursus op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, dan is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Verlangen Finance B.V. en haar opdrachtgever onverkort van kracht.
17.3. In het geval van lopende of open onlineproducten is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
17.4. Bij onlineproducten zoals de masterclasses en cursussen geldt alleen de ‘14 dagen geld terug garantie’ mits de voortgang van de opdrachtgever bij de cursus lager is dan 25%. Bij een voortgang van meer dan 25% is er geen enkel recht op teruggave. De opdrachtgever heeft dan immers al meer dan een kwart van het onlineproduct doorlopen.
17.5 Na 14 dagen is er geen restitutieverplichting meer voor Verlangen Finance B.V.

Artikel 18: Wachtlijst
18.1. Verlangen Finance B.V. werkt met een wachtlijst wegens oplopende drukte voor alle 1-op-1 producten, workshops, evenementen en andere fysieke bezigheden. Onlineproducten zijn uitgesloten van de wachtlijst.
18.2. Mensen die ingeschreven staan op de wachtlijst (hierna: wachtenden) hebben de mogelijkheid om in de tussentijd een masterclass/cursus (Project Kennis) aan te schaffen. Met de masterclass/cursus wordt er alvast een begin gemaakt met hetgeen geleerd zal worden bij het 1-op-1 traject (Project Toekomst). Indien expliciet vermeld kan na afronding van Project Kennis deze omgezet worden in een tegoedbon die ingezet kan worden voor de 1-op-1. Dit houdt in dat Project Kennis dus uiteindelijk kosteloos aangeboden wordt.
18.3. Indien men ervoor kiest om zich na afronding van Project Kennis uit te schrijven van de wachtlijst, dan vervalt daarmee het recht op de tegoedbon.
18.4. Inschrijving op de wachtlijst is geheel vrijblijvend. Verlangen Finance B.V. doet zijn best om voldoende fysieke live sessies te organiseren, maar kan nimmer een plek op een specifieke dag garanderen.
18.5. Als Verlangen Finance B.V. een aanbod heeft gedaan voor een plek en Verlangen Finance B.V. daarna niets meer heeft vernomen van de wachtende na de aangegeven termijn, dan gaat Verlangen Finance er van uit dat er geen interesse meer is. Verlangen Finance B.V. zal de wachtende dan van de wachtlijst verwijderen. Wil de wachtende op de wachtlijst blijven staan? Dan dient hij/ zij Verlangen Finance B.V. een bericht te sturen.
18.6. Als een plek vrij is gekomen op de wachtlijst stuurt Verlangen Finance B.V. een bericht met optionele data. De wachtende kan vervolgens voorkeuren aangeven.
18.7. De wachtlijst kan een omvang hebben van jaren. Dit dient de opdrachtgever te accepteren en, indien deze een tegoedbon heeft, te wachten eveneens als opdrachtgevers zonder tegoedbon op zijn of haar plek.

Artikel 19: Project Software
19.1. Verlangen Finance B.V. werkt samen met de Amerikaanse softwareproduct Projectionlab en biedt op de Nederlandse markt deze financiële software aan. Verlangen Finance B.V. gebruikt Projectionlab als Vermogensplanningsoftware. Verlangen Finance B.V. heeft een abonnement met Projectionlab waar onbeperkt aantal Nederlandse klanten kan worden toegevoegd. De opdrachtgever/koper van Project Software gaat akkoord ermee dat uitsluitend Verlangen Finance B.V. inzicht heeft in de gegevens van de opdrachtgever/koper van Project Software. Verlangen Finance B.V. verspreidt deze gegevens nooit en blijven goed bewaard en beveiligd.
19.2. Project Software is een softwarepakket waarvoor maandelijks moet worden afgerekend indien deze los is gekocht, inclusief de software is inbegrepen een community, masterclasses en online hulp indien gewenst. Indien Projectsoftware wordt opgezegd, dan vervalt tevens de toegang tot deze community, masterclasses en online hulp.
19.3. Project Software kan op maandelijkse basis worden opgezegd, het stopt dan per eerst volgende gehele maand.
19.4. Indien Project Software niet los is gekocht, maar gekocht is die de aankoop van Project Toekomst, Project Groepsdag of Project Kennis, dan is er geen maandelijkse afschrijving.

Artikel 20: Garanties en disclaimers
20.1 De door Verlangen Finance verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Deze informatie is ook niet bedoeld om u aan te zetten tot het (ver)kopen van een specifiek product of het afnemen van een bepaalde dienst bij een derde aanbieder, noch als basis voor een beleggingsbeslissing. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat ziet op uw individuele situatie dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.
20.2 Als u informatie van Verlangen Finance gebruikt bij het nemen van uw beleggingsbeslissingen, doet u dat geheel voor eigen rekening en risico. Hoewel de informatie verstrekt door Verlangen Finance met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, aanvaardt Verlangen Finance, noch haar medewerkers, geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in die informatie of schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door Verlangen Finance verstrekte informatie.
20.3 Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren en u kunt uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Artikel 21: Klachtafhandeling en klachttermijn
21.1 Klachten binnen 14 dagen na aanschaf van het product melden via emailadres info@verlangenfinance.nl.